شش دستگاه بلوئر های هوادهی KUBICEK کوبی چک  مدل 3D60C تصفیه خانه فاضلاب استان کرمان