ویژگی های عمده تله آبگیرهای مدل WS:

  • افزایش کیفیت هوای ورودی به سیستم
  • جذب قطرات درشت آب و روغن تا اندازه 20 میکرون
  • طراحی مدرن

Housing Dimensions (mm) Flow Rate Connection Size Model
D C B A (scfm) (m3/h)
160 236 257.5 103 14 25 ¼” WS 25
210 236 257.5 103 58 100 ½” WS 100
285 277 304 123 117 200 ¾ WS 200
380 277 304 123 176 300 1” WS 300
470 285 320 123 353 600 1 ½” WS 600
560 443 484 160 706 1200 2” WS 1200
610 490 546 193 1294 2200 3” WS 2200
Value Subject
80 °C Maximum Recommended Operating Temperature
1.5 °C Minimum Recommended Operating Temperature
50 mbar Typical Pressure Loss at Rated Flow
16 barg Maximum Working Pressure
 16 15 13 11 9 7 5 3 1 Operating Pressure (barg)
247 218 189 160 131 100 73 44 15 PSIG
 1.57 1.44 1.32 1.22 1.12 1 0.87 0.71 0.5 Correction Factor