مخزن هوای فشرده به عنوان وسیله ذخیره کننده بین کمپرسور و محل مصرف هوای فشرده، برای هر سیستم تولید هوای فشرده لازم و ضروری می باشد. ذخیره کردن هوای فشرده باعث افزایش بازده عملکرد کمپرسور و کاهش میزان افت فشار در سیستم میشود.

Dimensions (mm) Connections (inch) CAP Thickness (mm) PL. Thickness (mm) Weight (kg) Capacity (m3) Model
e d c h D C B A
300 610 1500 2000 ½ ½ ½ 1 6 5 230 0.5 AR 500
300 840 1500 2010 ½ ½ 1 1 ¼ 8 6 420 1 AR 1000
300 900 2160 2660 ½ ½ 1 1 ½ 8 6 520 1.5 AR 1500
300 1200 1500 2100 ½ ½ ¾ 2 10 10 600 2 AR 2000
300 1200 2400 3020 ¾ ½ 1 ¼ 2 10 10 1000 3 AR 3000
500 1400 3000 3630 ¾ ½ 1 ¼ 3 10 10 1330 5 AR 5000
500 1420 5000 5710 ¾ ½ 1 ¼ 4 10 10 /14 2050 8 AR 8000

  • A: اتصالات ورودی / خروجی (Inlet/ Outlet Connections)
  • B: اتصال سوپاپ اطمینان (Safety Valve Connections)
  • C: اتصال فشار سنج (Manometer Connection)
  • D: اتصال آزاد (Free Connection)
  • E: اتصال تخلیه (Drain Connection)
  • Standard: ASME Sec. 8 Div. 1
  • Working Pressure: 13 bar
  • Pneumatic Test Pressure: 18 bar