حضور شرکت سیال انرژی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب ایران