دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN برای مشتریان ایران توسط مهندسان ژاپنی در کارخانه سیال انرژی

دوره آموزشی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای شرکت AIRMAN برای مشتریان ایران توسط مهندسان ژاپنی در کارخانه سیال انرژی