حضور شرکت سیال انرژی در چهاردهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری اهواز