حضور شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت