مشارکت شرکت AIRMAN ژاپن با شرکت سیال انرژی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران